Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1.  Onder ‘de onderneming’ wordt in deze voorwaarden verstaan, LC Packaging Netherlands BV. Hieronder valt ook Sintzakken.nl

1.2. Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: degene met wie LC Packaging Netherlands BV een overeenkomst sluit of heeft gesloten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op c.q. maken deel uit van iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de onderneming en de afnemer en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Offertes

De door de onderneming uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Levering

4.1. De leveranties geschieden Af Fabriek (Ex Works), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De handelsconditie Af Fabriek (Ex Works), dan wel een ander overeengekomen handelsbeding (Incoterm) heeft de betekenis als vastgelegd in de laatste versie van de Incoterms, uitgegeven door de internationale Kamer van Koophandel.

4.2. De afnemer is verplicht alle gekochte zaken in ontvangst te nemen op het overeengekomen, of bij gebreke daarvan, het door de onderneming aangegeven moment. Indien de afnemer de gekochte zaken niet volledig en/ of niet tijdig in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (tijdige) aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.3 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de in ontvangst name van de goederen door de afnemer, of, bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van de goederen aan de vervoerder.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer de onderneming derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht om de bestelling te annuleren of de ontvangst van een zending of deel van een zending te weigeren, noch verplicht dit de onderneming tot enige vergoeding aan de afnemer.

5.2 De onderneming is gerechtigd een overeengekomen termijn aan te passen, indien en voor zover de afnemer in gebreke blijft gegevens te verstrekken welke de onderneming nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 6. Deelleveringen

Het is de onderneming toegestaan verkochte zaken in gedeelten (deelpartijen) te leveren.

 

Artikel 7. Kwaliteit

7.1 De verkochte zaken dienen de eigenschappen te bezitten die door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. De onderneming staat, behoudens afwijkende bepalingen, in deze algemene voorwaarden of enig ander door partijen ondertekend schriftelijk stuk, niet in voor enig andere eigenschap van de verkochte zaken dan hetgeen schriftelijk is overeengekomen.

7.2 Indien de verkochte zaken bestemd zijn voor enig bijzonder gebruik dat bijzondere risico’s of kwaliteitseisen met zich meebrengt, dient de afnemer dit van tevoren uitdrukkelijk kenbaar te maken aan de onderneming en dient dit bijzonder gebruik schriftelijk in de overeenkomst te worden vastgelegd, bij gebreke waarvan normaal gebruik verondersteld wordt.

 

Artikel 8. Wijziging in de te leveren zaken

De onderneming is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften.

 

Artikel 9. Tolerantie

9.1 Bij leveranties van verpakkingsmaterialen wordt de onderneming geacht behoorlijk te hebben gepresteerd, indien de specificaties van het geleverde binnen de in artikel 23 vermelde toleranties blijven. Bij overschrijding van de vermelde toleranties gelden geringe afwijkingen in kleur, dikte, kwaliteit, afmetingen en andere dergelijke gegevens slechts als tekortkoming, indien de afnemer aantoont dat de afwijking de functionaliteit van de verkochte zaken aantast.

9.2 Ook indien schriftelijk striktere specificaties zijn overeengekomen- gelden geringe afwijkingen in kleur, dikte, kwaliteit, afmetingen en andere dergelijke gegevens slechts als tekortkoming, indien de afnemer aan- toont dat de afwijking de functionaliteit van de verkochte zaken aantast.

9.3 Indien de onderneming op verzoek van de afnemer EAN-codes of vergelijkbare codes op de verpakkingen aanbrengt, volgt de onderneming hierbij zoveel mogelijk de aanwijzingen van de afnemer. Tevens neemt de onderneming hierbij de voorschriften van EAN Nederland in acht. De onderneming staat niet in voor de leesbaarheid van de EAN-code of dergelijke coderingen door apparatuur die daarvoor door afnemer of diens afnemers wordt gebruikt. Afwijkingen terzake gelden nimmer als tekortkoming van de onderneming.

9.4 Indien de onderneming op verzoek van de afnemer bedrukking op verkochte zaken aanbrengt, gebruikt de onderneming de door de afnemer opgegeven kleur- code of kleurmonster, bijv. een PMS-code(s). Door het gebruikte materiaal kunnen kleurafwijkingen optreden. Afwijkingen terzake gelden niet als tekortkoming van de onderneming.

 

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. De vorderingen van de onderneming op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Nadat omstandigheden ter kennis van de onder- neming zijn gekomen, die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
 • Indien de afnemer in liquidatie, faillissement of surseance van betaling komt te verkeren. In de genoemde gevallen is de onderneming bevoegd de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van de onderneming om schadevergoeding te vorderen.

 

10.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de onderneming zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich verplicht te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de onderneming bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11. Recht van retour

U heeft bij ons het recht om ieder webshopartikel zonder opgave van reden binnen 7 dagen te retourneren. Het gaat hier wel om een webshopartikel en niet om een op maat gemaakte artikel.

 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

12.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onder- zoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde- aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
 • of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

 

12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 24 uur na ontvangst aan de onderneming te melden. Een niet schriftelijke melding dient binnen drie dagen na ontvangst van de zaken door de afnemer schriftelijk te worden bevestigd. Tevens dient de afnemer, dan wel degene die de zaken voor of namens de afnemer in ontvangst neemt, bij ontvangst- van de zaken een schriftelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek of tekort te vermelden in de transportdocumenten die de zaken begeleiden, ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering- van de zaken. De afnemer dient de zaken ten aanzien waarvan gereclameerd is op zorgvuldige wijze te bewaren op een zodanige wijze dat verlies van kwaliteit of kwantiteit voorkomen wordt.

12.3 Niet zichtbare gebreken dient de afnemer binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de onderneming. Elk recht op schadevergoeding wegens niet zichtbare gebreken vervalt na 14 dagen, welke termijn aanvangt op de dag van aflevering.

 

Artikel 13. Prijsverhoging

13.1 Indien de onderneming met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is de onderneming niettemin na de totstandkoming van de overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering gerechtigd stijgingen in de lonen of andere prijsbepalende factoren door te berekenen.

13.2 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de afnemer. Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van aanvullingen of wijzigingen van de opdracht op last van de afnemer en meer dan 15% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst binnen 30 dagen nadat de prijsverhoging aan hem bekend is gemaakt, te ontbinden.

 

Artikel 14. Betaling

14.1 Betaling dient direct online te geschieden op het bankrekening van de onderneming.

14.2 Aanspraken op schadevergoeding schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 De onderneming is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer geleden schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot zaakschade, stilligschade en winstderving, als gevolg van niet of niet tijdige ondeugdelijke nakoming van de tussen de onderneming en de afnemer gesloten overeenkomst, tenzij de afnemer bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg de onderneming.

15.2 Indien de onderneming aansprakelijk is, is de hoogte van de door haar uit te keren schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal de koopsom van de geleverde zaak, waarop de schadeclaim betrekking heeft, met een maximum van € 100.000,-.

15.3 Indien de onderneming door een derde wordt aangesproken tot schadevergoeding, voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de door de onderneming aan de afnemer geleverde of te leveren zaken, vrijwaart de afnemer de onderneming op diens eerste verzoek.

 

Artikel 16. Overmacht 

16.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de onderneming zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen:

 • stakingen in andere bedrijven dan die van de onderneming;
 • wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de onderneming;
 • een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
 • niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de onderneming afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 

16.2 De onderneming heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de onderneming haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van de onderneming opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de onderneming niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.4 Indien de onderneming bij het intreden van de overmacht- al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk- contract. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Verval

17.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.3 geldt dat alle vorderingen op de onderneming vervallen door het tijdsverloop van 1 jaar.

17.2 De hiervoor genoemde vervaltermijn vangt aan op de dag volgend op de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgend op de dag waarop de afnemer met de schade bekend is geworden. 

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 18. Geschillen 

Alle geschillen tussen de onderneming en de afnemer zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De onderneming blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter.

 

Artikel 19. Afwijkingen 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de volgende afwijkingen toegestaan:

Afmetingen :

 • Lengte    +/- 3%
 • Breedte   +/- 3%
 • Hoogte   +/- 5%

Gewicht: +/- 10%

De printkwaliteit kan per zak enigszins afwijken.

Sintzakken - Betaalmogelijkheden